Camt ร่วม รร.ยุพราชฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยรอบที่ 1

11 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยรอบที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมมีการแนะนำเทคนิคและองค์ประกอบในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ Portfolio พัฒนาศักยภาพ และแนะแนวศึกษาต่อ โดยได้รับเกียรติจากนายปรินทร์ เล็กอุทัย วิทยากรจากวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรในการอบรม ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย