มช. เปิดนิทรรศการ "คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIAM" บอกเล่าเรื่องราวผ่านประวัติศาสตร์อาคาร 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

24 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ"คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIAM" ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) อาคารประวัติศาสตร์งดงาม ใจกลางเวียงเก่าเชียงใหม่
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) มีอายุอาคารประมาณ 130 ปี (จากการสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสร้างราวๆ ปี พ.ศ.2429-2436 ตรงกับปลายรัชกาลที่ 5 ของสยามประเทศขณะนั้น) จากคุณยายเรียงพันธ์ ทิพยมณฑล และอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 และหากนับจากวันที่ได้รับมอบคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดูแลและบริหารจัดการคุ้ม เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมล้านนาที่สำคัญของเมืองและภูมิภาค รวมถึงตัวอาคารคุ้ม ยังเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรื่องอาคารในยุคสมัย 130 ปี ได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันทางคณะฯ ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมโดยใช้ศิลปวิทยาการสมัยใหม่ ประสานกับภูมิปัญญาช่างล้านนาโบราณ จนออกมาสวยงามโดยภายในอาคารได้มีการจัดแสดง ห้องจำลองวิถีชีวิตเจ้านายฝ่ายเหนือในสมัยก่อน สถาปัตยกรรมล้านนาประเภทวัดและเรือน รวมทั้งประวัติอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และนิทรรศการหมุนเวียนที่เกิดจากความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม “Fluidity of Scenes” ซึ่งเป็นนิทรรศการคู่ขนานไปได้ดีกับประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนผ่านเวลาอันยาวนาน 130 ปี ของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์แห่งนี้ และยังเป็นก้าวแรก แห่งการเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในเมืองเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม การทำนุบำรุงและอนุรักษ์ เพื่อให้คงไว้แก่การสืบทอดและศึกษาต่ออนุชนรุ่นหลัง ให้เป็นที่ประจักษ์ไม่สูญหาย สอดรับกับแนวทางยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย “ด้านล้านนาสร้างสรรค์” ที่ต้องการรวบรวมองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป


แกลลอรี่