ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุขตั้งขึ้นมาเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พศ. 2558 มีผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุขคือ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์

     โดยมีหน้าที่หลักคือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทันตสาธารณสุขให้เป็นเลิศในระดับชาติและระดับนานาชาติพัฒนางานทันตสาธารณสุขและสนับสนุนงานต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบเชิงวิชาการแก่วงการทันตสาธารณสุขและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

     ในช่วงสามปีที่เริ่มก่อตั้งมีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายโครงการมีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 6 เรื่อง มีโครงการวิจัยร่วมกับ Colgate-Palmolive Company, Clinical Dental Research-Oral Care, Colgate Palmolive Technology Center, Piscataway, New Jersey, USA และ Niigata University มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนางานทันตสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และร่วมกับ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย

     ปัจจุบันได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก Innovation Hub-Ageing Society เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แกลลอรี่