หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมและทดลองใช้งานโปรแกรมระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดไว้

4 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมและทดลองใช้งานโปรแกรมระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดไว้ โดยมี คุณกานติศา พงษ์แสนรักษ์ และคุณวิทวัส นันธิ จากหน่วยพัสดุเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับครอบครัวสัตวแพทย์ มช. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=72

แกลลอรี่