ทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Wengui Li จาก Faculty of Veterinary Medicine, Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

16 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Wengui Li จาก Faculty of Veterinary Medicine, Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสลงพื้นที่เข้าดำเนินโครงการ International Expert ในพื้นที่สหกรณ์โคนมและสุกร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภคระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2566 พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันทั้งในด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการจัดประชุมนานาชาติ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=252 

แกลลอรี่