CMUBS ผสานพลัง 4 เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) จัดประชุมหารือแนวทางการร่วมพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กร เตรียมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างรอบด้าน

16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะ ร่วมต้อนรับรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) ครั้งที่ 1/2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อหารือแนวทางการร่วมพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรร่วมกันในรูปแบบ Hybrid Seminar โดยกิจกรรมวันแรกเป็นการ แบ่งกลุ่มระดมสมองแบ่งปันแนวคิดตลอดทั้งวัน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวิชาการ เรียนการสอน, ด้านวิจัยและบริการวิชาการ, ด้านพัฒนานักศึกษา และด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากนั้นนำเสนอการสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของคณะทำงานในแต่ละกลุ่มที่ได้หารือกัน เพื่อแจ้งที่ประชุมใหญ่รับทราบและรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นงานต่อไปในการประชุมวันถัดไป

ซึ่งหลังจากนี้ จะเกิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างแผนงานเตรียม Kick off โครงการต่างๆ ต่อไปตามลำดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างรอบด้านของเครือข่าย TRBS NET

สำหรับเครือข่าย TRBS NET เป็นเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจระหว่า 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนานิสิตนักศึกษา และบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติร่วมกัน ซึ่งได้ลงนามสานต่อความร่วมมือต่อเนื่องครั้งที่ 2 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
แกลลอรี่