อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอนิเมชันแบบ 2D เพื่อออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ครั้งที่ 2

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอนิเมชันแบบ 2D เพื่อออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 17 และ 20-21 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแอนนิเมชันให้กับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษา อาจารย์ ดร. นภ คงดี อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และ นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และโรงเรียนบ้านศาลา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่