พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านวิชาการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตโปรตีนที่ทำจากพืช รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากพืช และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเพาะปลูกวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ถั่วพื้นเมือง ข้าวพื้นเมือง และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากพืช (Plant-Based Food and Beverage) ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่