พิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ การประกวดศิลปะและการออกแบบ : ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 Art and Design Contest : Lanna Contemporary 2020

15 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ การประกวดศิลปะและการออกแบบ : ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 Art and Design Contest : Lanna Contemporary 2020 โดยมีรองศาสตราจารย์อัศวินีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อนำความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านศิลปะจากทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาแนวคิดการทำงานด้านทัศนศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินล้านนา รวมถึงวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ และได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน โดยได้นำผลงานทั้งหมดมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่