พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้ใช้สัตว์ทดลอง ร่วมพิธี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง ณ โถงกลาง ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
                  ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะมีรูปแบบอาคารมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร ออกแบบโดยศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดตามหลัก “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “The Guide”) ของ US National Research Council 2010 ซึ่งเป็นแนวทางในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
                  ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนามาตรฐานงานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นส่วนแรก ดังนั้นงานบริการในปัจจุบันจะมีเฉพาะงานการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองเท่านั้นไม่รวมงานบริการผลิตสัตว์ทดลองแต่อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถสั่งซื้อสัตว์ทดลองได้จากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่นศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยมหิดลหรือหน่วยงานเอกชนในต่างประเทศภายในอาคารมีห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองระดับ conventional และห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองสำหรับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3 (Animal Biosafety Level; A-BSL 3) โดยภายในอาคารมีระบบควบคุมอุณภูมิความชื้นและความดันอากาศ (Heating, Ventilation and Air Conditioning หรือHVAC system) เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลองตามมาตรฐานที่ระบุไว้ใน“The Guide” ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3 (A-BSL 3) เป็นส่วนสนับสนุนงานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองที่ไม่เคยมีมาก่อนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทำงานวิจัยและงานทดสอบเกี่ยวกับเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำบางชนิดที่ติดต่อทางการหายใจได้เช่นโรคไข้หวัดนกโรควัณโรคและโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งสามารถก่อความสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์และตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลหากพบการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ความพร้อมในด้านเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและงานบริการที่มีคุณภาพของศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเอื้อประโยชน์ต่อการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลองในระดับชาติตามนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและระดับนานาชาติซึ่งส่งผลให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

                  ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางแผนเพื่อรองรับงานวิจัยงานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุทุกด้านที่มหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆในภาคเหนือมีศักยภาพที่จะศึกษาวิจัยในอนาคตอันเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือตลอดจนเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าซึ่งในระยะยาวจะถือว่าเป็นการเพิ่มงานและเพิ่มรายได้ของคนในท้องถิ่นถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


อ้างอิงจาก http://www.lac.cmu.ac.th/page_detail.php?id_page=1
 

แกลลอรี่