นักศึกษา อก.มช. คว้าทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

3 สิงหาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรีกานต์ ไชยวงค์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จากโครงการโปรตีนกัญชงอัดเม็ดเสริมพรีไบโอติก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล เป็นที่ปรึกษา
แกลลอรี่