โครงการปัจฉิมนิเทศ (ออนไลน์) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

3 พฤษภาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการปัจฉิมนิเทศ (ออนไลน์) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เนื่องจากสถานการณ์ Covid – 19 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ด้านองค์กรวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
แกลลอรี่