นศ. CAMT ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)

28 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

            ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในกิจกรรมแนะแนวทาง (Bootcamp) ภายใต้โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 โดยได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 40,000 บาท ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
           ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบ เป็นผลงานจากทีม EVONE ที่สร้างสรรค์ผลงานแอปพลิเคชันให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีรายชื่อสมาชิก ได้แก่

  1. นายกิติพัฒน์ ปานช้าง
  2. นางสาวเชี่ยวโหยว ฟง
  3. นายปานเทพ พานแก้ว
  4. นายอัฐกร บางสินธุ


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลลอรี่