วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ต้อนรับดูงานโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

23 มีนาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก โรงเรียนเซนต์นโกลาส จังหวัดพิษณุโลกที่เข้ามาศึกษาดูงานและประชุมหาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการ และนางมะลิวรรณ ชัยชนะ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 22 มีนาคม 2564