ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศสนับสนุน AACSB และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

19 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรคณะร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังแนวทางด้านการบริหารและการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจตามแนวทางของ AACSB รวมถึงการใช้ระบบ Sedona และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันต้นแบบด้านการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลจาก AACSB เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ

โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังนำความรู้และแนวทางดังกล่าวจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในการนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาต่อไป โดยปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่มาตรฐานรับรองการศึกษาระดับนานาชาติ ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดกรอง Eligibility Application แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่