วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กับสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 (ภาคเหนือตอนบน)

1 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กับสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 (ภาคเหนือตอนบน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้ลงนามฝ่ายแรก และคุณพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ เขต 1 (ภาคเหนือตอนบน) เป็นผู้ลงนามอีกฝ่ายหนึ่ง และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดรณ์ สุทธิภิบาล ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ เขต 1 และ อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว

โดยทั้งสองฝ่ายมีความตกลงร่วมกันในด้านการศึกษา การวิจัย และการส่งเสริมอุตสากรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม (Strengthening Entrepreneurs in LMC for Route Number 1 Innovation Corridor Development Project) โดยมี คุณนิรดา วีระโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), คุณดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ, ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ อุปนายกสมาคมการบินภาคเหนือ, คุณรังสี เรืองศร นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่, คุณธนกฤษ เวียงแก้ว นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2015, คุณพิกุล เรืองไชย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่, คุณอำนาจ ตวงสิงห์ นายกสมาคมบูติกเชียงใหม่, คุณกัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์ เลขานุการประธานสภาอุตสากรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1, คุณฤทธี คุรุสิงห์ ผู้แทน พล.ต.ต. ปชา รัตน์พันธ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่, คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล, และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์

แกลลอรี่