คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มศว เข้าศึกษาดูงาน

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 12 คน นำโดย อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักสูตร การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การทวนสอบกระบวนวิชา ระบบงานวิชาการ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 และ ห้อง EB4303 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่