คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

1 มิถุนายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จาก นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชียงใหม่ ในฐานะองค์กรภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
.
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนจริงหรือ?" การแสดงโชว์ชุดรวมพลังคน Gen Z ไม่สูบ โดย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ นอกจากนี้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนมุ่งให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้ทำการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ พร้อมร่วมกันผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากควันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

แกลลอรี่