คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันหูหนวก หูตึงจากเสียงประทัด ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

2 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เรื่อง การป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกหู คอ จมูก ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กระตุ้นให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในการป้องกันการสูญเสียจากเสียงดัง จากเสียงประทัด ก่อนเทศกาลลอยกระทง
รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ อาจารย์ประจำหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาและการสื่อความหมาย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่ากิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้นักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่ม ที่มาเรียนที่ภาควิชา ได้คิดหัวข้อเพื่อนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ได้เลือกนำเสนอเรื่อง “การป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง” เนื่องจากใกล้เทศกาลลอยกระทงที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงการป้องกันหูหนวก หูตึงจากเสียงดัง ซึ่งเป็นแล้วรักษาไม่หายแต่สามารถป้องกันได้
?การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ให้แก่ผู้ป่วยและญาติในขณะที่รอเข้ารับการรักษา ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกหู คอ จมูก ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงของการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง อาการเตือน ระดับเสียงดังที่ฟังได้อย่างปลอดภัย แนะนำ application เพื่อวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม และ application hearWHO เพื่อตรวจการได้ยินด้วยตนเอง และแนวทางการป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง ซึ่งจำง่าย ๆ เพียง 4 ข้อ คือ “ลดระดับเสียง หลีกเลี่ยงความดัง ลดเวลาการฟัง ตรวจพลังการได้ยิน”


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ฟังอย่างปลอดภัย #safelistening

แกลลอรี่