ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก THIHA Development Co., Ltd, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับคณะอาคันตุกะ นำโดย Mr.Zaw Lin และ Dr.Zaw Htay ผู้บริหารจาก THIHA Development Co., Ltd, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมผู้ติดตามอีก 5 ท่าน โอกาสเยือนคณะฯ เพื่อหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านการศึกษาและวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่