ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Global Campuses Foundation , USA

17 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. James Tewksbury, Founder Consulting Director of International Affairs, Global Campuses Foundation , USA โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ GCF และ GCC นำเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่ให้ความสำคัญของผู้พิการในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 
แกลลอรี่