นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายจากโครงการ CMU-KM DAY ประจำปี 2563

8 ตุลาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณอนุพงษ์  โถเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดงานนโยบายและแผนฯ  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ในหัวข้อ "Smart Special Dental Clinic" จากโครงการ CMU-KM DAY ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม.2563
แกลลอรี่