รับมอบเครี่องมือจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีฯ

4 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับมอบ เครี่องมือจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีของส่วนงาน (BOTTLE CRUSHER) จาก โครงการพัฒนาเครื่องมือการจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมี ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีของส่วนงาน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
แกลลอรี่