กิจกรรมวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

18 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้แนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ มช มีผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง และนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นายเทพบดี แพทย์รัตน์ มาแนะนำ ในส่วนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานวินัยนักศึกษา รวมถึงงานทุนการศึกษาต่างๆ ให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบ

แกลลอรี่