นางอรพรรณ การคนซื่อ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566

1 เมษายน 2567

สำนักหอสมุด

      นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมี นายวีระ โรจน์พนจนรันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบ ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library) จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่