นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน” และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย

นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายพิทักษ์ ลำพูน สาขาวิชาภาษาไทย
นายวรากร อุดธรรมใจ สาขาวิชาชีววิทยา
ทีมผู้ช่วย ประกอบด้วย

นายชยุตยม์ ปั้นม่วง สาขาวิชาสังคมศึกษา
นางสาววริศรา ใจแก้ว สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวสุภาพร สังข์ชุม สาขาวิชาชีววิทยา
ทีมอาจารย์ผู้ประสานงานและนำนักศึกษาแข่งขัน ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
อาจารย์ ดร. สิระ สมนาม
อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
อาจารย์ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ
ทีมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด โชติวชิรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา กมล
อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทร์หอม
อาจารย์ ดร. สิระ สมนาม
อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันท์
อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ
อาจารย์ ดร.ลฏาภา ลดาชาติ
และ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการฝึกซ้อม ประกอบด้วย

อาจารย์ ดร. สุนีย์ เงินยวง
ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์
ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากความมานะอุตสาหะในการเพียรฝึกซ้อม และความใฝ่รู้เสมือนน้ำไม่เต็มแก้วในการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำมาปรับใช้ในการแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้
แกลลอรี่