รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

2 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Analysis of DNA methylation stauts in the promotor regions of oncogenic (MYC) and tumor suppressor genes (TP53, CDKN2A, CDKN2B) of canine transmissible veneral tumor (CTVT) and histiocytic tumor จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Veterinary Annual International Conference) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่