วิศวฯ มช. เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือผู้บริหารระดับต้น – กลาง กลุ่ม Sci – Consortium ครั้งที่ 1

1 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร และเลขานุการคณะ นางพรรณี โศจิธรรมพร ร่วมให้การต้อนรับเลขานุการคณะและหัวหน้างานจากส่วนงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง กลุ่ม Sci – Consortium โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างส่วนงานกลุ่ม Sci – Consortium และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้หรือประเด็นที่สำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งเพื่อผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
แกลลอรี่