พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ศึกษาศาสตร์ น้อมวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจำนวน 737 คน อีกด้วย
 
แกลลอรี่