พิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ และพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 พฤษภาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาในการออกแบบ และการให้บริการออกแบบเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิชาการ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 
แกลลอรี่