หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Individual Development Plan System)

21 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Individual Development Plan System) เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มนำร่อง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่สอดรับภารกิจการ Reskilled/Upskilled ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ที่ 6 Flagship : Learning & Innovative Workforce with Growth Mindset บุคลากรที่พร้อมเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม (High Performance Workforce) และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถของบุคคลากรตามนโยบายมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติฯ ตาม Flagship Project พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP) โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรจากงานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ICB 1313 อาคารวิทยาลัยฯ 

แกลลอรี่