วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา เปิดโครงการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University (WMU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

10 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา เปิดโครงการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University (WMU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University (WMU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Wenzhou Medical University ซึ่งมีกำหนดการดำเนินการระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน และอาจารย์จำนวน 1 คน จาก WMU สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมไทย ร่วมถึงการดำเนินงานของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (strategic objectives) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
แกลลอรี่