อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยโปรแกรม Thunkable โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

23 มีนาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะคุรูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยโปรแกรม Thunkable โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ (Thunkable) รร.ยุพราชวิทยาลัย