คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564”

18 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564” หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อยากใช้เกณฑ์ EdPEx จะเริ่มต้นอย่างไร และใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างไร สำหรับหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ในรุ่นต่อไป เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.45 - 11.15 น.
แกลลอรี่