“เกษียณมีดี” นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้สูงวัย “พลังเกษียณสร้างชาติ” เพื่อพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน

24 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

“มีดี” : เกษียณมีดี ภายใต้โครงการพลังเกษียณสร้างชาติ โดย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยที่มีกลุ่มบุคลากรจำนวนมากที่เข้าสู่วัยเกษียณหรือกำลังอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณเอง แต่แท้จริงแล้วผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณส่วนมากยังคงมีศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะใหม่ในยุคดิจิทัลที่มีความสำคัญในการหารายได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางด้านสุขภาพและปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ที่จะสามารถสร้างและดูแลธุรกิจขนาดย่อมได้ด้วยตนเองและให้เกิดประสิทธิผลได้

ทางโครงการจึงได้พัฒนารูปแบบกรอบแนวคิดระบบนิเวศแบบบูรณาการ คือ “มีดี” (MEDEE : Multi-generation Entrepreneur Development Educational Ecosystem) ขึ้น ภายใต้ชื่อ “เกษียณมีดี” ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชากรกลุ่มผู้สูงวัย(วัยเกษียณ) ประกอบด้วยการดำเนินงาน ดังนี้ “เกษียณมีดี” นั้น ได้จัดให้มี โรงเรียนผู้สูงอายุดิจิทัล “เกษียณมีดี” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบเว็บไซต์ “มีดี” โดยสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร และเรียนซ้ำได้เพื่อตอบโจทย์ต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างระหว่างบุคคล โดยแต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะหรือการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย

และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ยังจำเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งด้วย ซึ่งก็คือการสร้างระบบนิเวศเพื่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของผู้สูงวัย ผ่านกลุ่มFacebook “มีดี: ชุมชนคนมีดี” ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และระบบการสนับสนุนผู้มีความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมให้กับคนรุ่นใหม่ และให้คนรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมความร่วมมือของคนสองกลุ่มที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้การมีกลไกรองรับสินค้าและบริการที่จะเกิดขึ้นจากการส่งเสริมและพัฒนาของโครงการนี้ยังมีความสำคัญ ในอันที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงสินค้าและบริการได้ในวงกว้าง และรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของประชากรในยุคเทคโนโลยี จึงมีการสร้างตลาดออนไลน์ (Online Marketplace) “มีดี: ตลาดคนมีดี” ตลาดการค้าออนไลน์ ที่เป็นศูนย์กลางเสนอขายสินค้าหรือบริการของสมาชิกในโครงการ เปิดกว้างให้สามารถเข้าถึงได้จากผู้สนใจทั่วประเทศ มีมาตรฐานและยั่งยืน ภายใต้การบริหารอย่างเป็นระบบ โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และจากการดำเนินงานของ “เกษียณมีดี” ในข้างต้น ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งการลงพื้นที่จัดอบรม “เกษียณมีดีสอนผู้สูงวัยใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น” ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้สูงวัย ให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “เกษียณมีดี” พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพได้ในอนาคต โดยมีการลงพื้นมาแล้วกว่า 8 อำเภอในพื้นที่ภาคเหนือ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 390 คน ซึ่งได้ผลตอบรับในภาพรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมทางออนไลน์ ผ่าน Page Facebook “เกษียณมีดี” โดยเป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) และไลฟ์สด (Facebook Live) ในหัวข้อที่สร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเองและระหว่างคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเสริมคุณค่าของผู้สูงวัย “เกษียณมีดี” ยังได้จัดกิจกรรมเฟ้นหา คนมีดี ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคน โดยแบ่งเป็นออกเป็น 3 สาขารางวัล ได้แก่ รางวัลมีดีที่ต่างวัย รางวัลคนมีดี และรางวัลร้านนี้มีดี พร้อมเฟ้นหาผู้ที่จะได้รับรางวัลสูงสุด “คนไทยมีดี of the year” สุดยอดแรงบันดาลใจประจำปี 2021 อีกด้วย

สุดท้ายนี้ติดตามกิจกรรมต่างของ”เกษียณมีดี” ได้ที่ Page Facebook “เกษียณมีดี” และ Line Official: @medeecmu

แกลลอรี่