ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม 2566

13 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ เนื่องใน"วันช้างไทย" 13 มีนาคม 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=95

แกลลอรี่