คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัด Grand Opening "ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา"

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเปิดตัว (Grand Opening) ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ผู้แทนคณะทำงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงานซึ่งเป็นผู้ปกครองและบุตรหลาน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 1180 คน จาก 802 ครอบครัว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงจากครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การออกบูธนิทรรศการให้ความรู้จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ และ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช. อีกทั้งการเดินแฟชั่นโชว์ชุดเครื่องแบบนักเรียน โดยเด็กจากโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว อีกด้วย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่