คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562

30 มกราคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 ภายในมีงานกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับ การเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ของผู้แทนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตร์การสอนแนวใหม่” 4 หัวข้อ ได้แก่
  1. Chiang Mai : Smart City โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร
  2. นวัตกรรม ICT บูรณาการสู่ห้องเรียน โดยมี อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
  3. STEM Education : ฝนจากฟ้า (Harvest the Rain) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์การสอนแนวใหม่ เป็นวิทยากร
  4. Constructivist Classroom โดยมี Mr.Chris Mangum จาก Teachers College, Columbia University เป็นวิทยากร

ทั้งนี้เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู ซึ่งช่วยหล่อหลอมให้ทุกคนได้มีวิชาความรู้ นำไปประกอบอาชีพในหน่วยงานสำคัญและได้พัฒนาองค์กร สังคม ประเทศชาติ โดยรวม จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูในวันดังกล่าว ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่