ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

10 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาลและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
แกลลอรี่