ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

19 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระต่าง ๆ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น ณ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ดังนี้.

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

  • อ.ดร.น.สพ. กฤษฎา บุญอร่ามเรือง
  • อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐวดี งามเลิศวงศ์
  • อ.น.สพ.วรพงษ์ โกษารักษ์

ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุคลากร

  • รศ.ดร.น.สพ.ชวลิต บุญญาภากร ในโอกาส ได้รับอนุมัติบัตร Asian College of Veterinary Internal Medicine
  • ผศ.ดร.สพ.ญ.ภัคนุช บันสิทธ์ ในโอกาส ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • อ.ดร.น.สพ.นาวิน มานะชัย ในโอกาส สอบผ่านได้รับอนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์
  • ผศ.ดร.น.สพ.เกรียงไกร ทองก้อน ในโอกาส ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ที่มา https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=277 

แกลลอรี่