โครงการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

โครงการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้สามารถแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยอาศัยวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และสนับสนุนการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างงานและรายได้เพิ่มให้แก่คนในชุมชนได้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

แกลลอรี่