ศิษย์เก่าแมสคอมพร้อมทีม “FoodPrompt” คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ APEC Regional Youth Symposium (ภาคเหนือ)

4 กรกฎาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

     อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน APEC Regional Youth Symposium (ภาคเหนือ) จัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเป็นกิจกรรม Hackathon เสนอไอเดียพัฒนาพื้นที่ด้วย BCG Model เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้ระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคจากแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำไปสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการแข่งขันทีม “FoodPrompt” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายกฤษดา พิชัยศรทัต กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีม

     ผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง เป็นแพลตฟอร์มที่บูรณาการโภชนศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เช่น AI, Cloud Computing และการผลิตอาหารด้วย 3D Food Printing เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักโภชนาการ ทั้งนี้ ทีม Foodprompt จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

     สำหรับกิจกรรมโครงการ APEC Regional Youth Symposium จัดขึ้นจากแพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน โดยจะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนเพื่อไปนำเสนอต่อผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงปลายปี 2565

     ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่