ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

7 ธันวาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายวชิรวิทย์ พุทธชัย นักศึกษารหัส 611631014 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล "วิทยานิพนธ์ดีมาก" ในหัวข้อเรื่อง: ผลกระทบของการยกเลิกสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในกรอบดุลยภาพทั่วไป
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย

ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่