งานบริการการศึกษา CMUBS จัดกิจกรรมแนะนำการเลือกวิชาโทสำหรับนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตอบโจทย์ความถนัดของตัวเอง

25 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะนำการเลือกวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.เอก บุญเจือ เป็นผู้บรรยายแนะนำวิชาที่เปิดสอนในแต่ละหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมชี้แนะแนวทางการเลือกวิชาโทที่ถูกต้องแก่นักศึกษา ให้สามารถตอบโจทย์ความถนัดและความสนใจ สู่การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่