ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567

18 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565 และการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ (นักศึกษาเก่า มช. รหัส 22 คณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้รับการประกาศรับรองเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567 โดยมีศาสตราจารย์ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565?


     ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565 คุณนฤมล พูลเพียร (นักศึกษาเก่า มช. รหัส 25 คณะพยาบาลศาสตร์) จะสิ้นสุดวาระลง ทางสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามข้อบังคับสมาคมฯ

     บัดนี้คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567 ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567 มีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวน 1 คน และได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อวันที่ 5-11 สิงหาคม 2565 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,069 คน มีผู้รับรองจำนวน 3,054 คะแนน ไม่รับรอง จำนวน 15 คะแนน โดยคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ (นักศึกษาเก่า มช. รหัส 22 คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567 ตามข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 ข้อ 29.5 วรรค 2 ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565

แกลลอรี่