อาจารย์กิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าพิธีรับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563

10 มีนาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพิธีรับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 8) สาขาการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์เชิงบวก สร้างภูมิคุ้มกันด้านกำลังใจ จัดโดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย

โดยการประทานรางวัลเกียรติยศตาชั่งทอง เป็นการมอบให้เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์และผู้ใหญ่ใจดีผู้มีจิตอาสาด้านสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ทำงานด้านยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ญสส. ประดิษฐานบนโล่ เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พุทธวิชชาลัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  
แกลลอรี่