ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

24 มีนาคม 2564

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.)

เรื่อง

1.การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง โดย ผศ.ดร.อังคณา อินตา
2. การเก็บตัวอย่างและจำแนกชนิดเห็ด โดย ดร.นครินทร์ สุวรรณราช
3. การเก็บตัวอย่างและการทำตัวอย่างแมลง โดย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ ผศ.ดร.เดชา ทาปัญญา

จัดอบรมสองรอบได้แก่ รอบที่ 1: วันที่ 8 เมษายน 2564 และรอบที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/2KB3T

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943642

หมายเหตุ :
1. เนื่องจาก ทางศูนย์ฯ ได้จำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกินวันละ 50 ท่าน หากจำนวนผู้ลงทะเบียนครบถ้วนแล้วจะปิดรับสมัครทันที
2. เนื้อหาอบรมจะเหมือนกันทั้ง 2 วัน โปรดระบุวันที่สะดวกเข้าร่วมอบรม
แกลลอรี่