คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม International Council of Nurse Congress 2019

8 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม International Council of Nurse Congress 2019 หัวข้อเรื่อง ASEAN: The impact of nurse recognition and mobility agreement: Asia and beyond จัดโดย CGNFS (Commission on Graduateds of Foreign Nursing Schools) Centre on Nurses Migration, International, Inc ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ต่อจากนั้นได้ร่วมพบปะกับผู้นำจากหลายประเทศและได้เข้าประชุม WHOCC meeting ในโอกาสนี้ได้หารือกับ Elizabeth Iro Chief Nurse Executive เกี่ยวกับประเด็นที่คณะฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม International Conference เรื่อง “ Advocacy amd Policy 2020” เดือนมิถุนายน 2563
แกลลอรี่