พบผู้ประกอบการที่สนใจผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

22 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และ ผศ.ดร.สุธาสินี ญาณภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้ คุณจิตรวดี ไตรเรกพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณวัชรินทร์ แป้นด้วง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัย พร้อมทีมงานบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
แกลลอรี่