เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และถวายหนังสือ

14 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินจากการจาหน่ายหนังสือ “นครเชียงตุง” ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ “นครเชียงตุง” ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2 จานวน 1 เล่ม เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และนายสมยศ วงษ์ทองสาลี ที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินจากการจัดวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2563 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ณ เรือนรับรอง หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
แกลลอรี่